DANE OSOBOWE PRZETWARZANE W TRYBIE DODO W KPP W NISKU

Szanowna Pani / Szanowny Panie w związku z wejściem w życie: ustawy z dnia 14 grudnia 2018 r. o ochronie danych osobowych przetwarzanych w związku z zapobieganiem i zwalczaniem przestępczości (Dz.U z 2019 r., poz.125) dalej „ustawa wdrażająca dyrektywę 2016/680”, dochowując warunków w niej zawartych informujemy, że:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Komendant Powiatowy Policji w Nisku, z siedzibą przy ul. Sandomierskiej 6, 37-400 Nisko.

2. Monitorowanie zgodności przetwarzania danych osobowych w Komendzie Powiatowej Policji w Nisku, zapewnia inspektor ochrony danych osobowych Komendy Powiatowej Policji w Nisku:

 

     Inspektor Ochrony Danych Komendy Powiatowej Policji w Nisku

mgr Sylwia Dziechciarz-Moskot, tel. 47 8263 363

 

Zastępca Inspektora Ochrony Danych

mgr Danuta Gil, tel. 47 8263 365

 

    adres: : ul. Sandomerska 6, 37-400 Nisko, e-mail: iod.nisko@rz.policja.gov.pl

(korespondencja przesłana pocztą elektroniczną odbierana jest od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.30 do 15.30)

 

3. Cel przetwarzania danych osobowych w Komendzie Powiatowej Policji w Nisku:


W Komendzie Powiatowej Policji w Nisku dane osobowe przetwarza się w celu rozpoznawania, zapobiegania, wykrywania i zwalczania czynów zabronionych, w tym zagrożeń dla bezpieczeństwa i porządku publicznego, a także wykonywania tymczasowego aresztowania, kar, kar porządkowych i środków przymusu skutkujących pozbawieniem wolności.

4. Prawa osób, których dane są przetwarzane zgodnie z ustawą wdrażającą dyrektywę 2016/680:

Prawo wniesienia do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych lub innego organu sprawującego nadzór na podstawie przepisów odrębnych skargi w przypadku naruszenia praw osoby w wyniku przetwarzania jej danych osobowych,

    Dane kontaktowe Prezesa Urzędu: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, e-mail: iod@uodo.gov.pl

Prawo żądania od administratora dostępu do danych osobowych, sprostowania lub usunięcia danych osobowych, lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych dotyczących tej osoby, w sytuacjach przewidzianych prawem.

Pliki do pobrania

Powrót na górę strony