DANE OSOBOWE PRZETWARZANE W TRYBIE RODO W KPP W NISKU

Szanowna Pani/Szanowny Panie, Zgodnie z wymaganiami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE. L Nr 119, str. 1), dalej „RODO”, dochowując warunków w nim zawartych informujemy, że:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Komendant Powiatowy Policji w Nisku.

 

2. Nadzór nad prawidłowym przetwarzaniem danych w Komendzie Powiatowej Policji w Nisku, sprawuje inspektor ochrony danych osobowych:

 

Pełnomocnik do spraw Ochrony Informacji Niejawnych, Inspektor Ochrony Danych w Komendzie Powiatowej Policji w Nisku:

mgr Sylwia Dziechciarz-Moskot

tel. 47 8263 363, adres e-mail: iod.nisko@rz.policja.gov.pl

(korespondencja przesłana pocztą elektroniczną odbierana jest od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.30 do 15.30)

 

Zastępca Inspektora Ochrony Informacji:

mgr Danuta Gil

tel. 47 8263 365, adres e-mail: iod.nisko@rz.policja.gov.pl

(korespondencja przesłana pocztą elektroniczną odbierana jest od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.30 do 15.30)

 

3. W Komendzie Powiatowej Policji w Nisku, dane osobowe przetwarza się wyłącznie w konkretnych, wyraźnych i prawnie uzasadnionych celach i nie przetwarza ich dalej w sposób niezgodny z tymi celami.

4. Odbiorcy danych osobowych.

W rozumieniu RODO odbiorcami danych osobowych nie są organy publiczne, które mogą otrzymywać dane osobowe w ramach konkretnego postępowania zgodnie z prawem Unii lub prawem państwa członkowskiego. Dane osobowe nie są udostępniane podmiotom innym niż upoważnione na podstawie przepisów prawa.

5. Osobom, których dane są przetwarzane zgodnie z RODO przysługuje:

 

  • prawo dostępu do własnych danych osobowych,
  • prawo do żądania od administratora sprostowania, uzupełnienia, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania własnych danych osobowych, a także wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania - w sytuacjach przewidzianych prawem,
  • prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie własnych danych osobowych w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na postawie zgody przed jej cofnięciem,
  • prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w przypadku uznania, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO.

 

6. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celów przetwarzania, nie krócej niż wskazany w przepisach o archiwizacji (zasady klasyfikacji oraz okres przechowywania określa Jednolity Rzeczowy Wykaz Akt Policji, stanowiący załącznik do zarządzenia nr 93 Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 17 grudnia 2007 r. w sprawie jednolitego rzeczowego wykazu akt Policji).

7. Przy przetwarzaniu danych osobowych w trybie RODO nie występuje zautomatyzowane podejmowanie decyzji o przetwarzaniu danych osobowych, w tym profilowanie.

8. Ograniczenia stosowania RODO:

Do przetwarzania danych osobowych w zakresie działalności archiwalnej, na podstawie art. 22b ust. 1 i 3 ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz. U. z 2019 r., poz. 553 z późn. zm.) ogranicza się stosowanie RODO:

 

  • art. 16 – prawo do sprostowania danych – w ten sposób, ze administrator danych przyjmuje od osoby, której dane dotyczą, pisemne sprostowanie lub uzupełnienie dotyczące jej danych osobowych, nie dokonując ingerencji w materiały archiwalne;
  • art. 18 ust. 1 lit. a i b – prawo do ograniczenia przetwarzania – w zakresie niezbędnym do korzystania z materiałów archiwalnych zgodnie z ustawą, bez naruszenia istoty ochrony danych osobowych zawartych w materiałach, także w przypadku pierwotnego zbierania danych w sposób bezprawny albo w przypadku nieprawdziwości, nieścisłości lub niekompletności danych;
  • art. 15 ust. 1 i 3 – prawo dostępu przysługujące osobie, której dane dotyczą – następuje w zakresie, w jakim dane osobowe podlegające udostępnieniu mogą być ustalone za pomocą istniejących środków ewidencyjnych.

Pliki do pobrania

Powrót na górę strony